Vedtægter
for
Frømandsklubben
NIKON

 

Navn

Formål

Ledelse

Optagelse af medlemmer

Kontingent

Eksklusion

Bestyrelsesmøder

Ordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Revisorens arbejde

Fusion

Gaver og midler

Rejser og Diæter

Ansvar

Ulykker

Ture

Udvalg

Sager vedrørende D.S.F.

Klubbens opløsning

Klubbens midler

 

 

Navn

§ 1.

Klubbens navn er Frømandsklubben NIKON, stiftet den 19. april 1978, hjemmehørende i Ishøj Kommune.

Formål

§ 2.

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udførelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af historisk, miljømæssig og sportslig art.

§ 3.

Klubben skal være medlem af D.S.F. og er derved medlem af D.I.F. og er hermed forpligtet til at følge D.S.F.s samt D.I.F.s love og bestemmelser.

Klubbens aktiver må kun benyttes i foreningsøjemed, og ikke i nogen som helst forbindelse med kommercielle interesser.

Ledelse

§ 4.

Klubben skal ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter uden stemmeret. Såfremt et bestyrelsesmedlem nedlægger sit hverv, overtager en suppleant dennes plads indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen kan konstituere sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.

Formand og kasserer tegner klubben i foreningen.

Optagelse af medlemmer

§ 5.

1.

Som aktiv eller passiv medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der opfylder klubbens betingelser, og som er fyldt 15 år.

2.

Som aktiv eller passiv medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver der opfylder klubbens betingelser og som er mellem 10 og 15 år.

3.

For at blive optaget som aktiv medlem kræves, at der aflægges de af bestyrelsen fastlagte prøver. Nyoptagne medlemmer kan først udøve deres stemmeret på generalforsamlinger, når optagelsen som aktiv medlem er godkendt af bestyrelsen.

Godkendelsen kan tidligst meddeles per den første i den måned, der følger efter tre fulde måneders medlemsskab som stemmeberettiget medlem. Bestyrelsen kan nægte godkendelse, for eksempel hvis medlemmet direkte eller indirekte driver, deltager i driften af, eller har en bestemmende indflydelse på virksomheder, kurser, organisationer n.v., som har kommercielle interesser i undervandssporten, uanset arten og omfanget heraf.

4.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan være personer, der har udført særlig fortjenstfuld indsats for undervandssporten.

Æresmedlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

5.

Optagelse af umyndige medlemmer kræver tillige forældres eller værges underskrift og samtykke.

Kontingent

§ 6.

På den årlige generalforsamling fastsættes medlemskontingentets størrelse under punktet budget.

Kontingent opkræves kvartalsvis forud. Regnskabsåret er kalenderåret.

Medlemskontingentet til D.S.F. opkræves særskilt i oktober kvartal forud for forfaldsåret.

Medlemmer, der er i kontingentrestance eller har anden gæld til klubben, kan udmeldes,men ikke uden skriftligt varsel.

Eksklusion

§ 7.

En fuldtallig enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis det overtræder klubbens vedtægter eller D.S.F.s love, eller optræder af en sådan art, at undervandssporten skades som helhed. Et ekskluderet medlem kan kræve bestyrelsens afgørelse forelagt D.S.F.s ordens- og amatørudvalg.

Bestyrelsesmøder

§ 8.

Bestyrelsesmøder skal indvarsles når formanden finder det nødvendigt eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst hver anden måned.

Møderne indkaldes med mindst to dages varsel. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er tilstede, heraf formand eller kasserer som den ene.

I tilfælde af stemmelighed afgør formandens (eller næstformandens) stemme udslaget.

Bestyrelsen kan bestemme at mødet holdes for lukkede døre, når personspørgsmål diskuteres.

Ordinær generalforsamling

§ 9.

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst en måneds skriftlig varsel til medlemmerne.

Dagsordenen bekendtgøres senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen ihænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, dog jfr. § 5,stk. 3.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Dog kan der per medbragt fuldmagt stemmes i en konkret sag, blandt de indkomne forslag (én fuldmagt per fremmødt medlem).

Passive medlemmer og æresmedlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Dagsorden

§ 10.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Kassereren forelægger budget for det kommende år, heri fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Valg af udvalg.
  9. Eventuelt

 

Valg af bestyrelsen foregår således:

Formand, kasserer, næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 (to) år ad gangen, og i nævnte rækkefølge.

Derefter vælges en revisor samt revisorsuppleant, begge for et år.

På lige årstal vælges: Formand, sekretær samt et bestyrelsesmedlem.

På ulige årstal vælges: Kasserer, næstformand samt et bestyrelsesmedlem.

Dirigenten bestemmer, hvorledes afstemningen foregår, men skal være skriftlig, såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker det.

Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag, der er i overensstemmelser med dagsordenen og forelægger dem.

Ved vedtægtsændringer eller tilføjelser til disse, kræves at halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, samt 2/3 flertal for ændringen.

§ 3, stk. 1 og 2 kan på intet tidspunkt ændres eller ophæves med mindre klubben opløses.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når tre bestyrelsesmedlemmer, eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom, med dagsordenen forslag. Indkaldelsen skal ske senest en måned efter skriftlig ønske herom er fremsat for bestyrelsen, og med mindst 14 dages varsel.

Her gælder samme stemmeprocedure, som under ordinær generalforsamling.

Revisorens arbejde

§ 12.

Revisoren reviderer forud for generalforsamlingen det af kassereren udarbejdede regnskab, som derefter forelægges bestyrelsen til godkendelse. Driftsregnskab og status udarbejdes efter de regler, der er fastsat af Ishøj Kommune og forelægges den ordinære generalforsamling med revisors påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere regnskab og kassebeholdning, det skal dog ske mindst en gang årligt.

Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.

Fusion

§ 13.

Klubben kan på intet tidspunkt fusioneres med andre klubber.

Gaver og midler

§ 14.

Klubben kan modtage gaver og midler fra myndigheder, firmaer og/eller enkelt personer, når dette ikke anses for uforeneligt med klubbens formål.

Rejser og diæter

§ 15.

Bestyrelsen fastsætter regler og takster for rejser og diæter.

Ansvar

§ 16.

Det enkelte medlem har til enhver tid ansvaret for sin egen sikkerhed, herunder også sit
udstyr.

Ulykker

§ 17.

Ved alle ulykker der er indtruffet i forbindelse med udøvelse af klubbens aktiviteter, hvor medlemmer af D.S.F. er impliceret, skal der snarest efter ulykkens indtræden foretages telefonisk indberetning til forbundet og klubbens bestyrelse, med oplysninger om tilskadekomne, ulykkens omfang samt dens formodede årsag.

Ture

§ 18.

Samtlige deltagere skal følge turlederens anvisninger og denne kan i tilfælde af overtrædelse af klubbens vedtægter udelukke medlemmer fra hele turen. Han skal herefter skriftligt meddele bestyrelsen det hændte.

Ingen medlemmer må dykke med apparat uden sportsdykkerbevis.

Medlemmer på kursus må dog dykke med apparat, såfremt en af bestyrelsen godkendte instruktører er tilstede og godkender dette.

Udvalg

§ 19.

Til varetagelse og løsning af særlige opgaver nedsætter generalforsamlingen eller bestyrelsen særlige udvalg i det omfang, man finder det nødvendigt.

Udvalgene består af et rimeligt antal medlemmer.

Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen og generalforsamlingen.

Sager vedrørende D.S.F.

§ 20.

Ønsker et medlem en sag forelagt D.S.F.'s bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der henvendelse til D.S.F. i to eksemplarer med angivelse af, hvad der måtte være passeret i sagen.

Klubbens opløsning

§ 21.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at 3/4 af de afgivene stemmer er for forslaget.

Klubbens midler

§ 22.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder dens aktiver foreningsarbejdet for børn og unge i Ishøj Kommune.

Sidst revideret og godkendt den 30. Januar 2001.